Πλαίσιο στήριξης

Ποιος ήταν ο λόγος ο οποίος με οδήγησε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα:
Το νερό είναι ειναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά, ένας φυσικός πόρος, που ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα , την ανθρώπινη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου γενικά σε όλον τον κόσμο. Η σημαντικότητα, επομένως, του νερού στην ζωή μας κανει επιτακτική οσο τιποτα την διασφάλιση τού. Είναι ένας ανανεώσιμος πόρος, που μόνο αν τον προστατεύσει και τον διαχειριστεί σωστά ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τις ευεργετικές του επιδράσεις επ'αόριστον. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κατανοήσουμε ότι το νερό δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται δεδομένο και να υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως επειδή έχουμε άφθονο νερό σήμερα αυτό θα συμβαίνει για πάντα. Μπροστά λοιπόν στο μεγάλο πρόβλημα προκύπτει άμεσα η ανάγκη να διαμορφώσουμε μια νέα αντίληψη, που να αφορά στην αειφορική διαχείριση και εξοικονόμηση των υδατικών αποθεμάτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον. Τέλος, ευελπιστούμε να περάσουμε αυτό το σπουδαίο μήνυμα στα παιδιά, μέσα από την συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα, και να αναπτύξουν νέες στάσεις και συμπεριφορές που θα δώσουν λύσεις στο πρόβλημα.
Που απευθύνεται:
Το συγκεκριμένο wiki απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ' τάξης Δημοτικού σχολείου, και προορίζεται για χρήση μετά το κεφάλαιο 15° της Γεωγραφίας, όπου έχει τίτλο 《Η σημασία του υφρογραφικού δικτύου στην ζωή των ανθρώπων》και αφορα τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην έλλειψη του περιορισμένου πόσιμου νερού. Οι μαθητές, ολοκληρώνοντας της πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχουν ενημερωθεί σχετικά με την αλόγιστη σπατάλη του νερού, και την άμεση ανάγκη για εξοικονόμηση του.
Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν από την συγκεκριμένη διαδικασία.
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στις δεξιότητες που χαρακτηρίζουν την Βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από το σχετικό μαθησιακό υλικό θα αναδειχθούν κάποιες από αυτές. Οι μαθητές θα καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη ώστε να αντιληφθούν την υπαρκτότητα του προβλήματος και την αναζήτηση λύσεων. Σε μεγάλο μέρος της εργασίας τα παιδιά θα δουλέψουν σε ομάδες δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της. Η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών της κάθε ομάδας θα γίνει στο τέλος των διαδικασιών, όπου οι μαθητές θα επιλέξουν έναν από τα μέλη της ομάδας ως αρμόδιο, ώστε να διατυπώσει τις πληροφορίες που μάζεψαν, με στόχο να γνωρίσουν και οι υπόλοιποι μαθητές τις πληροφορίες τους. Επομένως η επικοινωνία μεταξύ τους είναι ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Πολύ σημαντική δεξιότητα η οποία θα αναπτυχθεί είναι αυτή της συνυπευθυνότητας, οι μαθητές θα αναγνωρίσουν το μερίδιο ευθύνης που έχουν οι ίδιοι για την λύση, αλλά και την ύπαρξη του προβλήματος. Ο κριτικός αναστοχασμός θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα σημεία της εργασίας. Από την αρχή, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την γνώμη και την στάση των μαθητών σχετικά με το νερό και την σπατάλη του, καθώς και να αντιληφθούν πως το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση και σεβασμό, και όχι να αντιμετωπίζεται ως κάτι δεδομένο και απεριόριστο. Βασικός στόχος, είναι οι μαθητές να οικοδομήσουν μόνοι τους την γνώση με ελάχιστη έως καθόλου παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό.
Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋπόθεσης:
Η μόνη προϋπόθεση που θέτει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό είναι να διαθέτει εμάς μαθητής από κάθε ομάδα έναν λογαριασμό gmail, ώστε να έχουν πρόσβαση στο σχετικό blog που έχει δημιουργηθεί με σκοπό οι μαθητές να λάβουν πληροφορίες και να καταγράψουν τα αποτελέσματα τους. Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης γνωρίζουν και κατέχουν κάποιες ικανότητες σχετικά με την χρήση του υπολογιστή.
Οργάνωση της τάξης:
Το wiki θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο της πληροφορικής, όπου οι κάθε ομάδα θα έχει έναν δικό της υπολογιστή για να συμμετέχουν στις διαδικασίες.
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής δραστηριότητας είναι απαραίτητη η ύπαρξη υπολογιστή και διαδικτύου.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License